Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  272 / 272
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 272 / 272
Page Background www.torwegge.cz

272

§ 1 Rozsah platnosti

Pro obchodní vztahy, jejichž předmětem je prodej spotřebitelům ve smyslu

§ 13 německého obč. z., platí výhradně níže uvedené Všeobecné obchodní

podmínky (VOP pro spotřebitele). Spotřebitel je každá fyzická osoba, která

uzavírá právní obchod za účelem, který nepatří do její obchodní nebo samo-

statné profesní činnosti.

Smlouvy za těchto VOP pro spotřebitele se uzavírají se společností Heinrich

Torwegge GmbH & Co.KG, Obvodní soud Bielefeld č. HRA 10054, zastoupe-

nou osobně ručícím společníkem, kterým je společnost Torwegge Verwal-

tungs GmbH, Obvodní soud Bielefeld č. HRB 33532, kterou zastupují jed-

natelé, paní Ingrid Langenscheidt a pan Wilfried Schröder, Oldermanns Hof

6, 33719 Bielefeld, telefon: 0521-934170, fax: 0521-9341710, e-mail: info@

torwegge.de.

§ 2 Uzavření smlouvy

Veškeré nabídky na dodání zboží na internetových stránkách

www.torwe

-

gge.de nebo v katalozích představují pouze výzvu k vyžádání nabídky

zákazníkem. Smlouva s námi vzniká, když přijmeme písemnou nabídku

zákazníka, nejpozději však vyexpedováním zboží. Potvrzení objednávky za-

slané eventuálně předem nepředstavuje přijetí nabídky. Nabídku zákazníka

přijmeme, s výjimkou případů, kdy by objednané zboží nebo plnění nebyly

dostupné. Pokud bychom nemohli nabídku zákazníka přijmout, bude v ka-

ždém případě informován.

§ 3 Ceny, platební podmínky

Ceny jsou v eurech a obsahují zákonnou daň z přidané hodnoty a ostatní

součásti ceny.

Přepravní náklady jsou závislé na množství objednaného zboží, místě a způ-

sobu odeslání a jsou zákazníkovi jasně sdělovány před odevzdáním závazné

objednávky. Splatnost kupní ceny společně s přepravným nastává uzavře-

ním smlouvy. Dodávky probíhají zpravidla do 5 dnů, pokud není výslovně

uvedeno jinak.

§ 4 Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává naším majetkem do zaplacení kupní ceny.

§ 5 Zápočet

Zákazník je oprávněn k provedení zápočtu pouze tehdy, pokud byly jeho

protinároky pravomocně stanoveny, jsou nesporné nebo pokud jsme je

uznali. Zadržovací právo mu náleží pouze v případě, pokud se zakládá na

stejném smluvním vztahu.

§ 6 Náklady na zaslání zpět

Jestliže se zákazník rozhodne využít u smlouvy uzavírané na dálku zákon-

ného práva na odstoupení od smlouvy, o kterém pojednává § 7, je povinen

nést náklady na zaslání zpět, jestliže dodané zboží odpovídá objednanému

a jestliže cena věci, která je zasílána zpět, nepřekročí částku 40,00 eur nebo

jestliže zákazník v případě vyšší ceny věci v okamžiku odstoupení od smlou-

vy doposud neposkytl protiplnění nebo smluvně sjednanou dílčí platbu. V

opačném případě je zaslání zpět pro zákazníka bezplatné.

§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy

Poučení o odstoupení od smlouvy / právo na odstoupení od smlouvy

Od smlouvy můžete odstoupit písemnou formou (např. dopisem, faxem, e-

mailem) bez uvedení důvodů do 14 dnů nebo – pokud vám bude věc pře-

nechána před uplynutím lhůty – zasláním věci zpět. Lhůta začíná běžet po

obdržení tohoto poučení v písemné formě, při dodávkách zboží však nikoli

před doručením zboží příjemci (u opakované dodávky podobného zboží ni-

koli před doručením první dodávky), při poskytování služeb však nikoli před

uzavřením smlouvy, při dodávkách zboží a poskytování služeb rovněž nikoli

před splněním našich informačních povinností dle článku 246 § 2 ve spojení

s § 1 odst. 1 a 2 uváděcího zákona k německému občanskému zákoníku a

našich povinností dle § 312 e odst. 1 věta 1 německého obč. z. ve spojení se

článkem 246 § 3 uváděcího zákona k německému občanskému zákoníku.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena včasným odesláním odstou-

pení nebo věci.

Odstoupení zasílejte na:

Räder Torwegge Heinrich Torwegge GmbH & Co.KG

Oldermanns Hof 6, 33719 Bielefeld

E-mail:

info@torwegge.de

Fax: +49 (0) 521-93417-0

Pro zaslání zboží zpět použijte následující adresu:

Räder Torwegge Heinrich Torwegge GmbH & Co.KG

Oldermanns Hof 6, 33719 Bielefeld

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě účinného odstoupení od smlouvy se vzájemně obdržená plnění

vrací a vydává se eventuálně vzniklý užitek (např. úroky). U smlouvy o po-

skytování služeb to může vést k tomu, že musíte přesto splnit své smluvní

platební závazky za období do odstoupení. Pokud nám přijaté plnění nebo

užitek nemůžete zcela nebo zčásti vrátit nebo je můžete vrátit pouze v hor-

ším stavu, musíte nám v takové míře případně poskytnout náhradu hodno-

ty. Za zhoršení věci a za přijatý užitek musíte poskytnout náhradu hodnoty

pouze tehdy, pokud užitek nebo zhoršení vyplývají ze zacházení s věcí, kte-

ré přesahuje rámec kontroly vlastností nebo funkce.„Kontrolou vlastností a

funkce“ chápeme testování a vyzkoušení příslušného zboží, jak je to možné

a běžné například v prodejně.

Věci, které lze zaslat v balíku, se zasílají zpět na naše nebezpečí. Náklady na

zaslání zpět nesete tehdy, jestliže dodané zboží odpovídá objednanému a

jestliže cena věcí zasílaných zpět nepřekročí částku 40 eur nebo jestliže v

případě vyšší ceny věci v okamžiku odstoupení od smlouvy doposud neby-

lo provedeno protiplnění nebo smluvně sjednaná dílčí platba. V opačném

případě je pro vás zaslání zpět bezplatné. Věci, které nelze zaslat v balíku,

budou u vás vyzvednuty. Závazky k vrácení plateb musejí být splněny do 30

dnů. Lhůta vám začíná běžet odesláním vašeho prohlášení o odstoupení od

smlouvy nebo věci, nám začíná lhůta běžet jejich přijetím.

Zvláštní upozornění

Vaše právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně, pokud obě strany

naplní smlouvu na vlastní výslovné přání dříve, než využijete svého práva na

odstoupení od smlouvy.

Konec poučení o odstoupení od smlouvy.

Stav: Květen 2013

Všeobecné prodejní podmínky

skupiny Torwegge pro koncové spotřebitele

Upozornění:

Změny cen, modelů a barevné odchylky zůstávají

vyhrazeny a neopravňují k reklamaci.

Odpovědnost za tiskové chyby a vady je vyloučena.

Obrázky a nákresy jsou přibližné.