Všeobecné nákupní podmínky skupiny TORWEGGE

Anglická verze (PDF)
Německá verze (PDF)

 

1. Uzavření smlouvy

1.1 Objednáváme výlučně na základě těchto všeobecných nákupních podmínek a pokynů skupiny TORWEGGE pro dodání a balení. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na stránce www.torwegge.de. V případě rozporu platí tyto předpisy ve výše uvedeném pořadí. Další podmínky se nestávají součástí smlouvy, a to ani v případě, že je výslovně neodmítneme. Pokud dodávku/službu převezmeme bez výslovné námitky, nelze z toho v žádném případě usoudit, že jsme přijali dodací podmínky dodavatele.

1.2 Pokud dodavatel naši objednávku písemně nepotvrdí do 5 pracovních dní po jejím přijetí, máme právo ji odvolat.

Pokud naši objednávku dodavatel přijme s odchylkami, je povinen nás na ně zřetelně upozornit. Smlouva vzniká, jen pokud s těmito odchylkami vyslovíme písemný souhlas. Příkaz k uvolnění dodávky se stává závazným nejpozději tehdy, když do 3 pracovních dní od jeho přijetí dodavatel písemně nevznese námitku.

1.3 Právně závazné jsou pouze písemně zadané objednávky. Platnost ústně či telefonicky zadaných objednávek je podmíněna naším následným písemným potvrzením. Totéž platí pro ústní ujednání a dodatečné změny smlouvy. E‑maily zašifrované podle německého zákona o elektronickém podpisu vyhovují požadavku na písemnou formu.

1.4 Za návštěvy, vypracování nabídek, projektů či vzorků neposkytujeme odměnu.

1.5 Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o uzavření smlouvy a na obchodní vztahy s námi smí ve veškerých dokumentech, např. v propagačních materiálech či seznamech referencí, odkazovat jen poté, co mu k tomu poskytneme písemný souhlas.

1.6 Smluvní partneři se zavazují nakládat jako s obchodním tajemstvím se všemi obchodními a technickými informacemi, které nejsou veřejně známy a které získali díky obchodnímu vztahu. K dodržování tohoto požadavku je nutné zavázat i subdodavatele. Pokud jeden ze smluvních partnerů zjistí, že k informaci, která podléhá důvěrnému zacházení, se dostala neoprávněná třetí strana či že se ztratil důvěrný dokument, neprodleně o tom vyrozumí druhého smluvního partnera. Povinnost zachovávat mlčenlivost zaniká až v okamžiku a v rozsahu, v němž se relevantní informace stanou veřejně známými.

1.7 Můžeme požadovat změnu předmětu dodání i po uzavření smlouvy, pokud je to pro dodavatele přijatelné. Při takové změně smlouvy je nutné přiměřeně zohlednit dopady na obě strany, zejména co se týče vícenákladů či méněnákladů i dodacích lhůt.

1.8 Pro výklad obchodních ujednání platí Incoterms ve verzi, která platila v okamžiku uzavření smlouvy.

2. Ceny, přezkum cen, zasílání, balení

2.1 Sjednané ceny jsou pevné a veškeré dodatečné požadavky jsou vyloučeny.

2.2 Pokud jsou objednávky určeny pro veřejné orgány, které podléhají povinnosti veřejného přezkumu cen, zavazuje se dodavatel k neomezené informační povinnosti o své cenotvorbě vůči úřadům, které ceny přezkoumávají, a prohlašuje, že přípustné ceny jsou pro něj závazné.

2.3 V potvrzeních objednávek, dodacích listech, přepravních dokumentech, fakturách a veškeré korespondenci s námi je dodavatel povinen uvádět naše číslo objednávky a naše čísla zboží. Dodavatel nese odpovědnost za veškeré následky, které plynou ze zaviněného nedodržení této povinnosti.

2.4 Převezmeme pouze množství či kusy, které jsme objednali. Dodávky vyššího či nižšího množství jsou přípustné jen po předchozím ujednání s námi.

2.5 Pokud za zaslání nese odpovědnost dodavatel, probíhá na jeho nebezpečí. Nebezpečí libovolného zhoršení zboží včetně náhodného zániku nese dodavatel až do okamžiku dodání na sjednanou dodací adresu. Dodavatel je povinen pojistit zásilku proti ztrátě, rozbití a škodám vzniklým při dopravě či požáru.

3. Zasílání faktur, platby, potvrzení, předčasná dodávka, částečná dodávka

3.1 Faktury přijímáme digitálně ve formátu PDF na adrese kredinvoice(at)torwegge.de či v jednoduchém vyhotovení se všemi souvisejícími podklady a údaji po provedení dodávky, a to v řádné formě, která splňuje požadavky zákona o dani z přidané hodnoty. Za každou objednávku se vystavuje jedna faktura. Souhrnné faktury jsou nepřípustné. Faktury, které nebudou doručeny řádně, budou považovány za doručené až po odstranění nedostatků.

3.2 Platba probíhá podle obchodního úzu: buď se 3% skontem do 14 pracovních dní, nebo v plné výši po 30 kalendářních dnech od dodávky / poskytnutí služby a přijetí faktury. Naše platby nelze vykládat jako uznání fakturace.

3.3 Byla-li sjednána potvrzení o testování materiálu, přestavují podstatnou část dodávky a musejí nám být předána společně s dodávkou či nejpozději do 10 kalendářních dní po přijetí faktury. Splatnost faktury se počítá od okamžiku doručení sjednaného potvrzení.

3.4 V případě vadné či neúplné dodávky máme právo zadržet poměrnou část platby až do řádného splnění, a to bez ztráty nároku na rabaty, skonta či jiná platební zvýhodnění. Pokud již proběhla úhrada za vadnou dodávku, máme právo zadržet další splatné úhrady až do výše poskytnuté platby.

3.5 Při předčasné dodávce si vyhrazujeme právo zaslat ji zpět na náklady dodavatele. Pokud předčasnou dodávku nezašleme zpět, bude zboží až do termínu dodávky uskladněno na náklady a nebezpečí dodavatele. V případě předčasné dodávky si vyhrazujeme právo uhradit fakturu až ve sjednaný den splatnosti.

 

3.6 Částečné dodávky přijímáme jen po výslovném ujednání. Částečné dodávky musejí být v přepravních dokumentech náležitě označeny, včetně uvedení zbývajícího množství.

4. Dodací lhůty, prodleva s dodáním, vyšší moc, vydání dokumentace, zastavení výroby

4.1 Sjednané dodací lhůty jsou závazné. Rozhodným okamžikem pro dodržení dodací lhůty je příchod zboží na námi určené místo přijetí či použití, případně včasnost úspěšného převzetí. Převzetí opožděné dodávky bez výhrad neznamená, že se zříkáme nároku na náhradu škody.

4.2 Pokud dodavatel zjistí, že z libovolných důvodů nemůže dodržet sjednaný termín, musí nám to neprodleně sdělit s udáním důvodů a předpokládané délky prodlevy. V takových případech přesto přijme veškerá potřebná opatření, aby bylo možné dodržet sjednaný termín dodávky nebo aby prodleva byla jen minimální, a písemně nám sdělí, co v každém jednotlivém případu podnikl a ještě podnikne. Sdělením předpokládané prodlevy dodávky se v žádném případě nemění sjednaný termín dodání. Dodavatel nám uděluje právo k tomu, abychom případně kontaktovali jeho vlastního dodavatele.

Dodavatel ponese veškeré náklady, které nám vzniknou v důsledku toho, že prodlevu zaviněně neoznámí či oznámí se zpožděním.

4.3 Pokud se dodavatel opozdí s dodávkou, vznikají nám zákonné nároky. I po marném uplynutí přiměřené lhůty, kterou stanovíme, máme právo dle své volby dále požadovat dodávku / poskytnutí služby, odstoupit od smlouvy s náhradou škody či bez ní nebo si náhradu obstarat od třetí strany a/nebo uplatnit místo dodávky nárok na náhradu škody. Náš nárok na dodávku / poskytnutí služby zaniká teprve v okamžiku, kdy písemně oznámíme odstoupení od smlouvy či požádáme o náhradu škody namísto plnění. Dodavatel ponese dodatečné náklady, zejména pokud budeme nuceni obstarat si plnění jinde.

4.4 V případě prodlení máme právo požadovat od dodavatele smluvní pokutu. Ta za každý započatý týden prodlení činí 1 % celkové hodnoty objednávky, dohromady však maximálně 10 %. Ujednáním smluvní pokuty či jejím uplatněním nejsou dotčeny naše zákonné nároky z prodlení. Případné uhrazené smluvní pokuty se započítávají na nároky na náhradu škody. Nárok na smluvní pokutu lze uplatnit ještě i v měsíci, který následuje po měsíci dodání.

4.5 Na absenci nezbytných podkladů, které musíme poskytnout, se dodavatel může odvolávat pouze v případě, že jejich poskytnutí upomínal písemně a neobdržel je v přiměřené lhůtě.

4.6 Vyšší moc zprošťuje smluvní partnery povinnosti plnit po dobu svého trvání a v rozsahu svého působení. Smluvní partneři jsou v míře, v jaké to lze rozumně požadovat, povinni neprodleně poskytnout požadované informace a v dobré víře upravit své závazky změněným okolnostem. Jsme zcela či částečně zproštěni povinnosti převzít objednanou dodávku či službu a oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud pro nás dodávka / služba se zohledněním hospodářských faktorů kvůli prodlení způsobenému vyšší mocí již nemá cenu. Pokud tyto překážky trvají déle než tři měsíce, má kterákoli smluvní strana bez dalšího právo na odstoupení od smlouvy.

4.7 Pokud se dodavatel dostane do prodlení delšího než 30 kalendářních dní s dodáním dílů, které si z libovolného právního důvodu nemůžeme obstarat náhradním způsobem, je na první písemnou výzvu povinen vydat celou technickou dokumentaci, která je zapotřebí k tomu, abychom díly mohli vyrobit sami či je zadat k výrobě třetí straně. Pokud k těmto dílům existují práva k průmyslovému vzoru, dodavatel s námi za tímto účelem neprodleně uzavře licenční smlouvu za podmínek obvyklých na trhu.

4.8 Při změnách výrobních či zkušebních postupů, firemní struktury či příslušnosti, při přesunu výroby atd. je dodavatel povinen společnost TORWEGGE písemně vyrozumět, pokud to má dopad na výrobek či dodací proces. Dodávka se může konat, teprve když je společnost TORWEGGE informována a byla konstatována shoda se specifikacemi. Při ukončení výroby musí dodavatel zajistit, aby požadované suroviny, materiál a pomocné látky byly pro výrobky, které pravidelně odebíráme, k dispozici ještě minimálně 1 rok po ukončení výroby.

5. Zajištění kvality, vstupní kontrola zboží, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí

5.1 Veškeré dodávky/služby nám musejí být poskytnuty bez věcných a právních vad. Musejí odpovídat sjednaným vlastnostem a aktuálnímu stavu technického poznání dle relevantních právních předpisů a směrnic, které vydaly úřady, profesní organizace a odborné asociace. Veškeré zboží musí odpovídat aktuální verzi bezpečnostních předpisů, zejména co se týče technické bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Při předání musí být přebráno příslušnými kontrolory a musí být povoleno jeho použití k zamyšlenému účelu. Dodavatel je povinen předat s každou dodávkou příslušné bezpečnostní listy. Dodavatel nás zprošťuje všech regresních pohledávek třetích stran pro případ, že nedodá bezpečnostní listy, dodá je pozdě či s vadami. Totéž platí pro veškeré pozdější změny. Pokud jsou v jednotlivých případech nutné odchylky od těchto předpisů, musí si dodavatel zajistit náš písemný souhlas. Tento souhlas neomezuje jeho odpovědnost za vady. Pokud má dodavatel pochybnosti o námi požadovaném způsobu provedení, je povinen nám je neprodleně písemně sdělit.

5.2 Dodavatel je povinen respektovat zákazy a omezení použití látek dle zákonných ustanovení, zejména dle Směrnice 76/769/EHS, dle § 17 německého zákona o chemikáliích, německého nařízení o zákazu chemických látek a přílohy IV k německému nařízení o nebezpečných látkách.

5.3 Dodavatel se zavazuje používat při dodávkách/službách a také při subdodávkách a vedlejších dodávkách třetích stran ekologické produkty a postupy v míře, v jaké to umožňují hospodářské a technické faktory. Dodavatel ručí za ekologičnost dodaných produktů a za veškeré následné škody, které vzniknou z porušení jeho zákonných povinností při likvidaci.

5.4 Dodavatel je povinen zajistit, aby kvalita produktů, které nám dodává, neustále odpovídala aktuálnímu stavu technického poznání. Na možnosti zlepšení a technických změn nás dodavatel upozorní v dostatečném předstihu před expedicí.

5.5 Vstupní kontrolu zboží provádíme jen s ohledem na navenek patrné škody vzniklé při přepravě či na navenek patrné vady, druh a množství objednaného zboží. Pokud při výše uvedených kontrolách zjistíme poškození či vady, neprodleně je dodavateli oznámíme. V dalších ohledech reklamujeme závady, jakmile jsou zjištěny v průběhu řádného provádění obchodní činnosti. Pokud dodavatel dodává přímo našim zákazníkům, je pro běh promlčecí lhůty rozhodný okamžik, kdy od zákazníka obdržíme reklamaci. Nemáme vůči dodavateli povinnost provádět žádné kontroly a vznášet žádosti nad rámec výše uvedeného. V této míře se dodavatel vzdává možnosti vznášet námitky proti pozdní reklamaci.

5.6 Dodavatel je povinen provádět zajištění kvality vhodné pro daný druh a objem zboží a v souladu s aktuálním stavem technického poznání a na požádání je povinen nám to prokázat. Pokud to považujeme za nezbytné, uzavře s námi dodavatel příslušné ujednání o zajištění kvality.

6. Záruka, záruční doba, překážky, nový začátek, regres

6.1 Vady dodání/služby během záruční doby, které včas písemně reklamujeme a k nimž se řadí taktéž neposkytnutí zaručených dat a absence přislíbených vlastností, je dodavatel povinen na vyzvání neprodleně a bezplatně odstranit, a to včetně veškerých vedlejších nákladů, přičemž je na nás, zda zvolíme vylepšení, výměnu vadných dílů či novou dodávku.

Obzvlášť platí, že dodavatel nese veškeré náklady související se zjištěním a odstranění vad,

i pokud vzniknou u nás. Zejména se jedná o náklady na zkoušení, výstavbu a vestavbu, náklady na práci, materiál a přepravu a ostatní náklady na zaslání vadných a přijetí bezvadných dílů. To platí také, pokud náklady vzrostou tím, že předmět plnění byl přemístěn z místa plnění jinam. Vylepšení se po neúspěšném druhém pokusu považuje za nezdařené. Vylepšení či nové dodávky musí dodavatel v případě potřeby zajistit ve vícesměnném provozu či s využitím přesčasových hodin či práce v den pracovního klidu, pokud je to nutné z naléhavých provozních důvodů na naší straně a pokud to od něj lze požadovat. Po marném uplynutí námi stanovené přiměřené lhůty k vylepšení či nové dodávce máme také zákonné právo na odstoupení od smlouvy a snížení odměny. V každém případě si vyhrazujeme právo uplatnit nároky na náhradu škod. Pokud se shodné vady vyskytnou u více než 5 % dodaných dílů (sériová vada), máme právo odmítnout celé dodané množství jako vadné a uplatnit v tomto ohledu zákonné nároky z odpovědnosti za vady.

6.2 Pokud dodavatel svým závazkům z odpovědnosti za vady zaviněně nedostojí během námi stanovené lhůty, která je ze zákona přiměřená, můžeme potřebná opatření podniknout sami či je zadat třetí straně na jeho náklady a nebezpečí. V naléhavých případech můžeme po dohodě s dodavatelem provést vylepšení sami či je zadat třetí straně. Drobné vady můžeme v souladu se svou povinností minimalizovat škody odstranit sami bez předchozí dohody, aniž se tím omezují povinnosti dodavatele z odpovědnosti za vady. Nezbytné náklady mu následně můžeme naúčtovat. Totéž platí, pokud hrozí neobvykle vysoké škody.

6.3 Nebylo-li výslovně dohodnuto jinak, činí záruční doba 36 měsíců. Začíná běžet s předáním předmětu plnění nám nebo námi určené třetí straně či na námi určeném místě přijetí nebo použití. U přístrojů, strojů a zařízení začíná záruční doba běžet s převzetím, které je uvedeno v našem písemném prohlášení o převzetí. Záruční lhůta pro stavební díla a stavební materiály se řídí zákonnými ustanoveními. 6.4 Dokud se jedná o oprávněnosti naší reklamace, staví se běh záruční doby ve vztahu k dotčeným nárokům od oznámení provozního výpadku až po uzavření jednání. U dílů či služeb, které byly vylepšeny či dodány jako náhrada, začíná záruční doba znovu běžet s ukončením jednání nebo s převzetím, pokud bylo sjednáno. Pokud je to relevantní, o převzetí nás dodavatel musí písemně požádat. Lhůta však v žádném případě nekončí před uplynutím promlčecí doby pro nároky z vad, která byla sjednána pro původní dodávku či službu.

6.5 Pokud vůči nám bude vznesen nárok kvůli vadě našeho výrobku, kterou způsobilo zboží od dodavatele, použijí se pro naše regresní nároky vůči němu § 478 a 479 německého občanského zákoníku.

6.6 Při zaviněném porušení povinností, které jde nad rámec dodání vadného zboží, např. u povinnosti podat vysvětlení, poskytnout poradenství, provést přezkoumání či jiné povinnosti chránit ostatní, můžeme požadovat také náhradu takto způsobených následných škod vzniklých vadou zboží. Následné škody vzniklé vadou zboží jsou škody, které utrpíme my či třetí strana v důsledku dodání vadného zboží či jiného porušení povinnosti ve vztahu k jinému předmětu právní ochrany, než je zboží samotné.

 

6.7 Nároky z odpovědnosti za vady nevznikají, pokud vada vyplývá z hrubě nedbalostního porušení předpisů k obsluze, údržbě či vestavbě, z nevhodného či nepřiměřeného použití, z chybného či hrubě nedbalostního nakládání a z přirozeného opotřebení a z nepřípustných zásahů do předmětu dodání, kterých jsme se dopustili my či třetí strany.

7. Odpovědnost za výrobek

7.1 Bude-li vůči nám vznesen nárok kvůli porušení úředně stanovených bezpečnostních předpisů či kvůli vadnosti našich výrobků na základě tuzemských či zahraničních předpisů nebo zákonů o odpovědnosti za výrobek, přičemž tato vadnost je způsobena zbožím od dodavatele, máme právo požadovat od něj náhradu této škody, pokud byla způsobena jím dodanými výrobky. Tato škoda zahrnuje také náklady preventivního svolání výrobků. O obsahu a rozsahu svolání, které je nutné provést, dodavatele informujeme, pokud to bude možné a únosné, a poskytneme mu možnost zaujmout stanovisko.

7.2 Smluvní partneři se navzájem neprodleně informují, pokud nastane či hrozí relevantní vznik škody.

7.3 Dále se dodavatel v přiměřené výši pojistí proti všem rizikům z odpovědnosti za výrobek včetně rizika svolání a na vyžádání nám pojistnou smlouvu předloží k nahlédnutí.

8. Ochranná práva, užívací práva

8.1 Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky jsou prosté ochranných práv třetích stran, a zejména za to, že dodávkou a používáním předmětu dodání nebudou porušeny patenty, licence či jiná práva třetích stran.

8.2 Na první písemné vyzvání nás i naše zákazníky dodavatel zprostí oprávněných nároků třetích stran z případných porušení ochranných práv a ponese veškeré náklady, které nám v této souvislosti vzniknou. Za oprávněné se nároky považují, pokud je dodavatel uzná či pokud budou přiznány v pravomocně ukončeném řízení. Zprošťovací povinnost dodavatele se vztahuje na veškeré výlohy, které nám účelně vzniknou v souvislosti se vznesením nároku třetí strany.

8.3 Jsme oprávněni získat od oprávněné strany na náklady dodavatele souhlas s používáním dotčených předmětů dodání a služeb.

8.4 Dodáním díla chráněného autorským právem nám dodavatel poskytuje jednoduché, neomezené užívací právo ve všech oblastech užití.

8.5 Promlčecí doba činí 10 let od uzavření smlouvy.

9. Poskytnutá aktiva, zpracování, smíchání, nástroje, nákresy

9.1 Veškerý materiál a veškerá aktiva, která dodavateli poskytneme my či námi pověřené třetí strany, zůstávají v našem vlastnictví. Nesmějí být použity pro jiné než smluvní účely. Tato aktiva musejí být po celou dobu přenechání označena jako naše vlastnictví, skladována zvlášť a v dobrém stavu a pojištěna.

9.2 Dodavatel je povinen nás neprodleně informovat, pokud třetí strany hodlají tato poskytnutá aktiva zabavit či pokud to hrozí.

9.3 Veškerý materiál, který poskytneme, nám musí být vydán na první výzvu.

9.4 Pozměňování poskytnutého materiálu je přípustné pouze po našem předchozím písemném schválení a pouze v dovoleném rozsahu.

9.5 Pokud je naše vyhrazené zboží zpracováváno s jinými předměty, které nám nepatří, nabýváme v okamžiku zpracování spoluvlastnictví na nově vzniklé věci v poměru hodnoty našeho zboží k dalším zpracovaným předmětům.

9.6 Pokud je námi poskytnuté aktivum neoddělitelně smícháno s jinými předměty, které nám nepatří, nabýváme v okamžiku smíchání spoluvlastnictví na nově vzniklé věci v poměru hodnoty našeho aktiva k dalším smíchaným předmětům. Pokud smíchání proběhne tak, že vzniklá věc je považována za věc patřící dodavateli, je ujednáno, že na nás poměrně přenese spoluvlastnictví. Předmět výlučného vlastnictví či spoluvlastnictví pro nás bude dodavatel schraňovat.

9.7 Nástroje, zařízení či jiné výrobní prostředky, které dodavateli přenecháme, zůstávají v našem vlastnictví. Pokud dodavatel nástroje, zařízení apod. sám vyrábí či nechává vyrábět, prohlašujeme, že souhlasíme s tím, že na nás neprodleně přenese vlastnické právo k nim, pokud jsme je v plné výši zaplatili nebo umořili. Předmět výlučného vlastnictví či spoluvlastnictví pro nás bude dodavatel schraňovat.

9.8 Uvedené předměty nesmí dodavatel sešrotovat či zpřístupnit třetím stranám bez našeho předchozího souhlasu. Na své náklady je pro nás pečlivě uskladní. Péče o uvedené předměty, jejich údržba a obnova dílů se řídí naším společným ujednáním.

9.9 Vyhrazujeme si veškerá práva k nákresům a výrobkům, které byly zhotoveny dle našich údajů, i k námi vyvinutým postupům. Nákresy a další podklady, které dodavateli přenecháváme, zůstávají v našem vlastnictví.

10. Prokazování

10.1 U dodávek z preferovaných zemí je dodavatel povinen ke každé dodávce přiložit důkaz o preferenčním původu. Jednou ročně nám předloží dlouhodobé prohlášení dodavatele dle prováděcího nařízení EU k celnímu kodexu Unie ve znění platném v okamžiku dodání. U dodávek z nepreferovaných zemí nám předloží prohlášení dodavatele osvědčené průmyslovou a obchodní komorou, pod kterou spadá, bez statusu původu zboží každé dodávky. Dodavatel je povinen dodržet příslušné předpisy na kontrolu vývozu a bez vyzvání nám nejpozději s dodávkou v textové podobě poskytnout příslušný kód smluvních výrobků, zejména podle práva EU a USA.

10.2 Již s potvrzením objednávky nás dodavatel informuje, pokud dodávka částečně či zcela podléhá vývozním omezením dle německého či jiného práva.

11. Odpovědnost

Dodavatelovy nároky na škodu vůči nám jsou bez ohledu na právní důvod vyloučeny, pokud jde o mírnou nedbalost. Toto vyloučení ručení neplatí pro nároky na náhradu škody, které plynou z porušení podstatných smluvních povinností z naší strany. Dále neplatí pro případy ublížení na životě, těle a zdraví. V případě mírně nedbalostního porušení podstatných smluvních povinností a hrubé nedbalosti ze strany prostých pomocníků je náhrada škody omezena na náhradu typické škody, kterou bylo možné předvídat v okamžiku uzavření smlouvy. V míře, v jaké je naše odpovědnost vyloučena či omezena, to platí také pro osobní odpovědnost našich zaměstnanců, zástupců a pomocníků.

12. Předání zakázky jinému subjektu

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nemá dodavatel právo předat své závazky ze smlouvy či její podstatné části třetím stranám.

13. Zákaz postoupení

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nemá dodavatel právo postoupit své pohledávky vůči nám třetí straně nebo ji nechat, aby je vymáhala. Pokud existuje dlouhodobější výhrada vlastnictví, považuje se souhlas za udělený. Pokud dodavatel postoupí pohledávku vůči nám třetí straně bez našeho souhlasu, je postoupení přesto účinné. My pak můžeme dle své volby s osvobozujícím účinkem plnit dodavateli či třetí straně.

14. Částečná neplatnost

Pokud se některé části těchto všeobecných nákupních podmínek stanou neplatnými, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení.

15. Výhrada

Uzavření jednotlivých smluv a jejich plnění stranami platí s výhradou, že tomu nebrání žádné překážky plynoucí z národních či mezinárodních právních předpisů, zejména z předpisů na kontrolu vývozu.

16. Zastavení plateb, insolvence

16.1 Pokud dodavatel zastaví platby, bude pro něj jmenován dočasný insolvenční správce, bude zahájeno insolvenční řízení na jeho aktiva nebo vůči němu existují protestované směnky či šeky, máme právo na částečné či úplné vypovězení smlouvy bez výpovědní lhůty, aniž z toho vůči nám lze odvozovat nároky.

16.2 Pokud vypovíme smlouvu, budou do té doby provedená plnění zúčtována za ceny sjednané ve smlouvě jen do té míry, do jaké je můžeme použít k zamýšlenému účelu. Při zúčtování budou zohledněny škody, které nám vznikly.

17. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji dodavatele budeme nakládat podle německého zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

18. Smluvní jazyk, korespondence

Smluvním jazykem je němčina. Veškerou korespondenci a veškeré jiné podklady a dokumenty je nutné vyhotovit v německém jazyce. To platí také pro veškerou ostatní dokumentaci, např. pro záruky za zálohové platby a plnění. Pokud smluvní partneři vedle toho využijí jiný jazyk, má přednost německá verze.

19. Místo plnění

Nebylo-li výslovně sjednáno něco jiného, je místem plnění pro dodací povinnosti námi určená adresa zaslání či místo použití. Pro veškeré ostatní závazky obou stran je místem plnění Bielefeld.

20. Rozhodčí soud a místo soudu

20.1 Pokud se smluvní strany dohodnou, že jejich spory bude řešit rozhodčí soud, budou tyto spory, které vzniknou v souvislosti se smlouvu či ohledně jeho platnosti, s konečnou platností rozhodnuty podle rozhodčího řádu Německé instituce pro rozhodčí soudnictví (DIS) z 1. 1. 1992 s vyloučením řádného soudnictví. Rozhodčí soud může závazně rozhodnout také o platnosti této dohody o rozhodčím řízení.

20.2 Příslušným soudem je soud v Bielefeldu.

21. Doplňkové právo

Doplňkově platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. 4. 1980.

Stav: březen 2019


Stáhnout PDF