Informace o ochraně osobních údajů pro návštěvníky stránky

My, společnost TORWEGGE GmbH & Co. KG, Oldermanns Hof 6, 33719, Bielefeld, +49 521 93417-0, info@torwegge.de, coby správce níže vysvětlujeme, které vaše údaje zpracováváme. Máte-li otázky k ochraně osobních údajů, je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutz@torwegge.de.

Níže najdete informace o tom, které osobní údaje, tj. všechny údaje, které vás jako fyzickou osobu (dále jen „subjekt údajů“) identifikují či mohou identifikovat, např. jméno, adresa, e-mailová adresa či také uživatelské chování, shromažďujeme během vaší návštěvy na naší stránce a jak je používáme. Subjekty údajů jsou návštěvníci naší stránky a uživatelé naší internetové nabídky.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů (tuto funkci zastává pověřenec spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro ochranu osobních údajů a svobodu informací, https://www.ldi.nrw.de/ ), případně u kteréhokoli jiného dozorového úřadu pro ochranu údajů.

Právní základ

 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro zpracování osobních údajů potřebné k plnění smlouvy se subjektem údajů a k provádění příslušných předsmluvních opatření.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro zpracování osobních údajů potřebné k plnění zákonné povinnosti, které případně podléháme podle platného práva EU nebo podle platného práva země, na kterou se GDPR zcela či zčásti vztahuje.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro zpracování osobních údajů potřebné k ochraně našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích osob,
  pokud nad nimi nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.
  Oprávněné zájmy zahrnují zejména náš provozní zájem poskytovat naši stránku, zabezpečení informací, uplatňování vlastních právních nároků a dodržování dalších právních předpisů.

K tomu v rámci poskytování služeb využíváme služeb externích poskytovatelů, kteří jsou zavázáni dodržovat mlčenlivost a ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou předávány úřadům jen v případě, že existují právní předpisy, jež mají přednost.

Právo na odvolání souhlasu

Udělené souhlasy můžete odvolat s budoucí účinností podle čl. 7 GDPR.

Účely zpracování

Obecné informace: Představení společnosti, poskytnutí služeb a/nebo prodej produktů a komunikace přes internet. Zpracování osobních údajů na této stránce má za cíl poskytnutí informací o produktech a službách naší společnosti a popřípadě provedení výběrového řízení, přičemž uživatelé mají možnost cíleně komunikovat s kontaktními osobami v naší společnosti.

Ve vztahu ke svým osobním údajům, které ukládáme, můžete kdykoli využít právo na informace a na vznesení námitek. Další informace najdete v oddílech Práva subjektů údajů a Právo na odvolání souhlasu.

Obecné informace

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, využijeme je ke zodpovězení vašich dotazů, k poradenství a provádění smluv, které jsme s vámi uzavřeli, a k technické správě. Vaše osobní údaje budou předány či jinak poskytnuty třetím stranám, pokud to je nutné k provádění smlouvy či zúčtování nebo pokud jste s tím předem vyjádřili souhlas. Máte právo kdykoli s budoucím účinkem odvolat udělený souhlas se zpracováním údajů (viz oddíl Právo na odvolání souhlasu).

Právním základem pro shromažďování, zpracovávání a předávání osobních údajů je v rámci plnění smlouvy čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Tyto údaje mažeme po uplynutí zákonné povinnosti je uchovávat. Pokud se na nás nevztahuje zákonná povinnost uchovávat osobní údaje, smažeme je, jakmile odpadne daný účel.

Shromažďování serverových dat

Účel zpracování
Při návštěvě našich stránek se automaticky ukládají různé serverové statistiky, které váš prohlížeč předává serveru našeho poskytovatele: Mimo jiné se evidují IP adresa vašeho přístroje, datum a čas přístupu, název a URL otevřených souborů, internetová stránka, ze které byl přístup proveden či ze které jste byli na naši stránku odkázáni (odkazovací URL), použitý prohlížeč a popř. operační systém vašeho přístroje či název vašeho poskytovatele.

Uvedené údaje můžeme zpracovávat v zájmu hladkého navázání spojení a bezpečnosti systému. Ke slučování těchto údajů s jinými zdroji údajů nedochází. IP adresy anonymizujeme. Příslušná data vygenerovaná při spojení se automaticky mažou, zpravidla maximálně za sedm dní. Bude-li stránka použita podvodně, budou logy, jejichž další uchovávání je zapotřebí pro účely dokazování, uchovány až do vyřešení případu.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem plyne z toho, že vám chceme zajistit bezpečný provoz internetové stránky a chceme rozeznat případné útoky.

Kontaktní formulář a dotazy e-mailem

Účel zpracování
Pokud použijete kontaktní formulář, shromažďujeme a ukládáme jméno a e‑mailovou adresu, abychom mohli váš dotaz zpracovat. Zadání telefonního čísla, abychom vám mohli zavolat, je dobrovolné. Pokud nám zašlete dotaz e‑mailem, bude se shromažďování a ukládání vztahovat na e‑mailovou adresu a údaje obsažené v e‑mailu.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jelikož při použití formuláře i při odeslání e‑mailu vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Právní základ navíc plyne také ze čl. 6 odst. 1 písm. b), jelikož ukládání údajů je zapotřebí pro provádění předsmluvního, resp. pozdějšího smluvního vztahu.

Údaje mažeme, jakmile odpadne účel jejich ukládání, tj. po zodpovězení vašeho e‑mailu či dotazu zaslaného přes kontaktní formulář, popř. jakmile je uzavřena záležitost související s dotazem.

Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas, čímž však není dotčena zákonnost zpracování, které na jeho základě proběhlo.

Podrobnosti o nároku na smazání a informace najdete v oddíle Práva subjektů údajů.

Ucházení se o práci online (tato možnost momentálně neexistuje)

Soubory cookie

Účel zpracování
Tato stránka používá soubory cookie. Jsou to drobné textové soubory, které se při návštěvě naší stránky ukládají ve vašem prohlížeči (Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari apod.) nebo které váš prohlížeč ukládá ve vašem počítači (přesněji řečeno ve vašem operačním systému). Pomocí souboru cookie, který obsahuje jistý řetězec znaků, naše stránka při opětovném otevření rozpozná váš prohlížeč. Používáme vlastní soubory cookie, které jsou označovány jako relační. S jejich pomocí zkvalitňujeme prožitek při používání stránky a optimalizujeme znázornění obsahu.

Právním základem pro vlastní soubory cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem plyne z toho, že pomocí výše uvedených souborů cookie pouze usnadňujeme otevírání stránky a neshromažďujeme při tom žádná data ze sledování vašich aktivit, takže nedochází k zásahu do vašich osobnostních práv a základních svobod.

Ve svém prohlížeči můžete přijímání souborů cookie zamezit. To však mimo jiné může narušit funkčnost stránek.

Tyto soubory cookie platí pouze během dané relace a s ukončením návštěvy jsou z naší stránky smazány.

Používáme soubory cookie těchto externích poskytovatelů.

 • LiveChatInc
 • OpenStreetMap
 • MyFonts

Google Analytics

Účel zpracování
Tato stránka využívá Google Analytics, což je služba pro webovou analýzu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Google Analytics využívá soubory cookie (viz obecné vysvětlení tohoto pojmu výše).

Soubory cookie se v rámci Google Analytics používají k analýze vašeho používání stránky a k měření dosahu.

Dle údajů společnosti Google Inc. přicházejí při využívání Google Analytics v úvahu následující soubory cookie. Tento přehled vychází z  informací od společnosti Google (v angličtině).

Název souboru cookie

Standardní doba mazání

Účel použití

_utma

2 roky po instalaci / příslušné aktualizaci

Tento soubor cookie slouží k rozlišování uživatelů a příslušných návštěv stránky. Instaluje se, jakmile se aktivuje javascriptová knihovna a prozatím neexistuje soubor cookie _utma. Tento soubor cookie se aktualizuje, kdykoli Google Analytics používá data.

_utmt

10 minut

Slouží k regulaci rychlosti zadávání požadavků.

_utmb

30 minut po instalaci/aktualizaci

Tento soubor cookie slouží k určení nových návštěvníků / otevření stránek. Instaluje se, jakmile se aktivuje javascriptová knihovna a prozatím neexistuje soubor cookie _utmb. Tento soubor cookie se aktualizuje, kdykoli Google Analytics používá data.

_utmz

6 měsíců po instalaci/aktualizaci

Tento soubor cookie ukládá data o původu, resp. kampani, která nám vysvětluje, jak a odkud se který návštěvník dostal na naši stránku. Instaluje se, jakmile se aktivuje javascriptová knihovna a prozatím neexistuje soubor cookie _utmz. Tento soubor cookie se aktualizuje, kdykoli Google Analytics používá data.

_utmv

2 roky po instalaci / příslušné aktualizaci

Tento soubor cookie se používá k uložení proměnných přizpůsobených kvalitě návštěvníků. Vytvoří se, pokud vývojář softwaru používá metodu _setCustomVar s některou proměnnou, která je přizpůsobena kvalitě návštěvníků. Tento soubor cookie se aktualizuje, kdykoli Google Analytics používá data.

Právním základem pro shromažďování a ukládání osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem je dán tím, že pomocí analytických dat můžeme kupříkladu zjistit, kde uživatelé ukončují návštěvu našich stránek, abychom je následně mohli vylepšit, nebo ze kterých zemí návštěvníci jsou, abychom mohli přizpůsobit volbu jazyka. Službu Google Analytics na této webové stránce jsme rozšířili o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zaručeno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP). Tento kód nám znemožňuje přiřazení získaných analytických dat ke konkrétní osobě.

Přenos údajů do třetích zemí: Informace generované souborem cookie o tom, jak používáte tyto webové stránky, jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. Vzhledem k aktivní anonymizaci IP na této stránce společnost Google ve členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru vaši IP adresu nejprve zkrátí. Jen ve výjimečných případech je IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA v plné verzi a zkrácena až tam. Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace využívat k tomu, aby pro něj vyhodnocovala vaše používání webových stránek, sestavovala zprávy o aktivitách na webu a poskytovala další služby související s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Společnost Google nespojuje IP adresu sdělenou vaším prohlížečem v rámci Google Analytics s jinými daty.

Společnost Google LLC má certifikaci v režimu US Privacy Shield , aby byla zajištěna úroveň ochrany osobních údajů požadovaná v GDPR. Se společností Google LLC jsme uzavřeli dohodu o zpracování osobních údajů, podle níž nám společnost Google Inc. prokazuje dodržování vhodných a přiměřených technických a organizačních opatření k ochraně vašich osobních údajů.

Námitky a mazání:
Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci v plné míře využívat všechny funkce tohoto webu. Ve shromažďování dat, která soubory cookie vytvořily o používání stránky (včetně IP adresy), a v jejich zpracování můžete společnosti Google zabránit navíc tím, že si stáhnete a do prohlížeče nainstalujete rozšíření , které najdete po kliknutí na odkaz níže.

Uvedené rozšíření nemusí být k dispozici, pokud naši stránku otevřete v prohlížeči mobilního přístroje. V takovém případě i obecně můžete používání osobních údajů a jejich předávání společnosti Google zamezit kliknutím na následující odkaz.

Upozorňujeme, že se jedná tzv. opt-out soubor cookie, který platí jen pro stránku www.torwegge.de a pro daný prohlížeč. Pokud v historii prohlížeče smažete soubory cookie, musíte při opětovném otevření naší stránky opět zamítnout využívání osobních údajů kliknutím na zobrazený odkaz. Totéž platí, pokud stránku otevřete v jiném prohlížeči.

Údaje shromážděné službou Google Analytics se mažou po 14 měsících.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě Google Analytics najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Ve vztahu ke svým osobním údajům, které ukládáme, můžete jako subjekt údajů kdykoli využít právo na informace a na vznesení námitek.

Webové fonty: MyFonts.com

Účel zpracování
Tato stránka používá službu myfonts.com od společnosti Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (dále jen „fonts.com“). Použité druhy písma se instalují lokálně a společnosti fonts.com se předává pouze informace o počtu otevření stránek. Je možné, že serveru společnosti fonts.com bude předána i vaše IP adresa a že bude uložena v běžném serverovém logu. Další zpracování těchto informací je na společnosti fonts.com. Příslušné podmínky a možnosti nastavení najdete v dokumentu fonts.com o ochraně osobních údajů (www.monotype.com/legal/privacy-policy).

Právním základem pro používání webových fontů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem plyne z potřeby prezentovat vám fonty v jednotné podobě.

Ve vztahu ke svým osobním údajům, které ukládáme, můžete jako subjekt údajů kdykoli využít právo na informace a na vznesení námitek.

LiveChatInc

Chcete-li s námi navázat kontakt, můžete použít LifeChatInc, nástroj pro komunikaci v reálném čase.  Za účelem zodpovězení vašeho dotazu se shromažďují, ukládají a zpracovávají osobní údaje. Jedná se o údaje, které nám při navázání kontaktu sami dobrovolně poskytujete, např. vaše jméno, e‑mailová adresa a zpráva. Náš poskytovatel, kterým je LiveChat, Inc., Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA, tyto údaje ukládá na serverech v Evropské unii. Veškeré údaje i komunikace přes nástroj LiveChatInc jsou chráněny šifrováním SSL 256 bit.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s nástrojem LiveChatInc: https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jelikož při použití formuláře i při odeslání e‑mailu vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Právní základ navíc plyne také ze čl. 6 odst. 1 písm. b), jelikož ukládání údajů je zapotřebí pro provádění předsmluvního, resp. pozdějšího smluvního vztahu.

Údaje mažeme, jakmile odpadne účel jejich ukládání, tj. po zodpovězení vašeho e‑mailu či dotazu zaslaného přes kontaktní formulář, popř. jakmile je uzavřena záležitost související s dotazem.

Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas, čímž však není dotčena zákonnost zpracování, které na jeho základě proběhlo.

Podrobnosti o nároku na smazání a informace najdete v oddíle Práva subjektů údajů.

Matomo / Piwik

Účel zpracování
Na této stránce se používá webová analytická služba Matomo (Piwik). V souvislosti s ní se mohou ukládat soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v mezipaměti internetového prohlížeče. Soubory cookie mimo jiné umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Takto získané údaje (včetně vaší pseudonymizované IP adresy) se zpracovávají na našich serverech.

Informace, které soubor cookie vygeneruje v pseudonymním uživatelském profilu, se nepoužívají k identifikaci uživatele této stránky a nepropojují se s osobními údaji o nositeli pseudonyma.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocováním těchto údajů ze své návštěvy, můžete tomu kdykoli zamezit jedním kliknutím. V tomto případě se ve vašem prohlížeči uloží tzv. opt-out soubor cookie, díky němuž Matomo nebude shromažďovat žádná relační data. Upozorňujeme, že pokud z prohlížeče zcela smažete soubory cookie, bude smazán i tento opt-out soubor cookie a budete jej muset případně znovu aktivovat.

Zde se můžete rozhodnout, zda ve vašem prohlížeči může být uložen jednoznačný soubor cookie pro webovou analytiku, aby provozovatel stránky mohl provádět shromažďování a analýzu různých statistických údajů. Pokud tomu chcete zamezit, smažte zatržení, aby se ve vašem prohlížeči mohl uložit opt-out soubor cookie od společnosti Matomo. 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.  Náš oprávněný zájem plyne z potřeby provádět na základě statistické analýzy uživatelského chování úpravy k optimalizaci a k marketingovým účelům.

OpenStreetMap

Účel zpracování
Ke znázornění geodat používáme OpenStreetMap. Jedná se o projekt v režimu open source pro volně využitelná geodata. Aby se správně zobrazily mapy, předávají se společnosti OpenStreetMap informace o využívání této internetové stránky včetně vaší IP adresy. OpenStreetMap neukládá údaje uživatelů. Údaje se ukládají pouze na našich serverech. Další informace najdete na stránce http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ

Fanouškovská stránka na Facebooku

Účel zpracování

V zájmu komunikace se zákazníky a propagace nových produktů a služeb a také ke zprostředkování obecných informací o naší společnosti a jejích zaměstnancích máme na Facebooku tzv. fanouškovskou stránku. Zákazníci a zájemci mohou kliknout na tlačítko To se mi líbí, načež se jim na zdi na Facebooku budou pravidelně objevovat informace o naší společnosti. Upozorňujeme, že tuto fanouškovskou stránku na Facebooku a její funkce používáte na vlastní odpovědnost. Platí to zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, „lajkování“).

Při provozu fanouškovské stránky na Facebooku využíváme technickou platformu a služby společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při návštěvě fanouškovské stránky shromažďuje Facebook mj. vaši IP adresu a další informace, které jsou na vašem počítači uloženy v podobě souborů cookie. Zásady společnosti Facebook pro používání souborů cookie najdete zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Tyto informace se používají, abychom jako poskytovatel fanouškovské stránky na Facebooku získali statistické informace o jejím využívání.

Další informace uvádí Facebook zde: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights

Vaše osobní údaje, které budou v této souvislosti shromážděny, zpracovává společnost Facebook Ltd. a případně mohou být přeneseny do zemí mimo Evropskou unii. To, které informace společnost Facebook získává a jak jsou používány, je obecně popsáno v jejích zásadách používání dat: https://www.facebook.com/about/privacy/ . Najdete tam také informace o možnosti kontaktovat společnost Facebook a nastavit si preference zobrazení reklamy.

Společnost Facebook neposkytuje jasná vyjádření o tom, jakým způsobem zpracovává údaje získané při návštěvě stránek pro vlastní účely, do jaké míry lze aktivity na fanouškovské stránce přiřadit k jednotlivým uživatelům, jak dlouho tyto údaje ukládá a zda jsou údaje získané při návštěvě fanouškovských stránek předávány třetím stranám. Odpovědi na tyto otázky nám nejsou známy.

Pokud využijete interaktivní funkce stránky (To se mi líbí, komentáře, sdílení, zprávy apod.), objeví se přihlašovací maska Facebooku. Pokud se přihlásíte, jste pro Facebook opět rozpoznatelní jako konkrétní uživatel.

To, jak můžete spravovat či mazat informace o sobě, najdete v zásadách společnosti Facebook o používání dat https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jakožto provozovatel fanouškovské stránky na Facebooku neshromažďujeme a nezpracováváme žádné další osobní údaje. Facebook nám na svých přehledových stránkách poskytuje pouze agregovaná data, díky nimž si můžeme udělat představu o tom, jak lidé naši stránku používají. Podrobnosti si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Máme možnost nechat zobrazovat reklamy (Facebook Ads) jen určitým skupinám osob či zájmovým skupinám. Navázání kontaktu s jednotlivými uživateli není možné.

Pokud chcete využít práva, která vám příslušejí jakožto subjektu údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutz@torwegge.de. Na základě dohody se společností Facebook o společném zpracování osobních údajů jí vaši žádost o informace neprodleně předáme, jelikož pouze ona má coby poskytovatel platformy přístup k osobním údajům uživatelů a může o nich podávat informace a reagovat na další práva, která subjektům údajů plynou z GDPR. Podrobnosti si můžete přečíst v oddíle Dodatek o správci přehledů stránky zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.  Náš oprávněný zájem plyne z potřeby nabídnout včasné, přímé a podpůrné informace, služby a možnosti interakce s uživateli/návštěvníky a takto průběžně optimalizovat naše služby.

Další informace o Facebooku a dalších sociálních sítích i o tom, jak můžete v nastaveních soukromí chránit své osobní údaje, najdete například na stránce www.youngdata.de.

Zabezpečení údajů / šifrování

Tato stránka používá protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Spojení mezi vaším prohlížečem a naším serverem je šifrované.

Práva subjektů údajů

Podle čl. 15 GDPR máte právo získat informace o osobních údajích, které se vás týkají, včetně případných příjemců a plánované doby ukládání. Pokud budou zpracovány nesprávné osobní údaje, máte podle čl. 16 GDPR právo na jejich opravu. Existují-li pro to zákonné předpoklady, můžete požadovat smazání či omezení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku vůči jejich zpracování (čl. 17, 18 a 21 GDPR).

Pokud si přejete smazání osobních údajů, avšak my prozatím máme zákonnou povinnost uchovávat je, bude přístup k nim omezen (zablokován). Totéž platí pro námitku. Právo na přenositelnost můžete uplatnit, pokud je to v našich technických možnostech a technických možnostech příjemce.

Kontaktní osobou ohledně práv, která vám náležejí coby subjektu údajů, je náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutz(at)torwegge.de .

Platnost a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Zpravidla to činíme při rozvoji či úpravě využívaných služeb. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete prohlédnout na naší stránce. Toto prohlášení je platné k 12. únoru 2019

Další informace o nakládání s osobními údaji najdete v oddíle věnovaném povinným informacím o ochraně osobních údajů