Všeobecné pokyny společností skupiny TORWEGGE pro dodání a balení

Anglická verze (PDF)
Německá verze (PDF)

 

1. Preambule

Tyto pokyny pro dodání a balení platí pro všechny dodavatele společností skupiny TORWEGGE, dále jen TORWEGGE, pokud nebyla písmeně dohodnuta zvláštní ujednání. Jejich cílem je zaručit optimální bezporuchový tok materiálu mezi dodavatelem a TORWEGGE.

 

TORWEGGE usiluje o partnerský, trvalý vztah k dodavateli. Od dodavatele se očekává:

 • Kvalita
 • Dodržování termínů
 • Dodržování množství
 • Flexibilita

 

2. Důsledky nedodržení pokynů

Kontrola na příjmu zboží u TORWEGGE se omezuje na ověření identity a množství. Dále TORWEGGE ověřuje, zda má zboží viditelné vnější poškození nebo nedostatky. Podrobnější kontroly nejsou povinné. TORWEGGE si vyhrazuje právo provést kontrolu kvality podle statistických kritérií, aniž by tím byly omezeny povinnosti dodavatele podle těchto pokynů. Cílem je při dobré kvalitě dodávek omezit kontrolu kvality (např. občasnou přejímkou) nebo ji zásadně vyloučit.

TORWEGGE neprodleně sdělí dodavateli závady, jakmile jsou podle okolností zjištěny v průběhu řádného provádění obchodní činnosti. V této míře se dodavatel vzdává možnosti vznášet námitky proti zanedbané vstupní kontrole nebo proti pozdní reklamaci. Pro skryté škody začíná reklamační lhůta okamžikem objevení nedostatku. Pokud dodavatel dodává přímo zákazníkům společnosti TORWEGGE, je pro běh promlčecí lhůty rozhodný okamžik, kdy od zákazníka obdržíme reklamaci. TORWEGGE nemá další povinnosti ověřovat, kontrolovat a oznamovat reklamace kromě těch, které jsou popsány zde.

Dodavatel musí po přijetí oznámení o vadě, popř. exempláře, neprodleně během dvou pracovních dní zaujmout stanovisko v podobě zprávy 8D. Stanovisko musí obsahovat:

 • objem dílů nebo materiálů, kterých se odchylka týká,
 • pokud možno příčinu vady, přijatá, popř. plánovaná opatření pro zamezení vadě, a
 • termín, ke kterému budou opatření dokončena, a ke kterému bude následovat příští dodávka bez vad.

 

3. Požadavek na obal

Dodavatel musí zajistit, že při každé dodávce jsou splněny následující požadavky na veškeré obaly podle směrnice 94/62/EC o obalech a obalových odpadech. Obaly a zajištění nákladu musí probíhat podle § 411 německého obchodního zákoníku (pozemní doprava) a § 484 německého obchodního zákoníku (vodní doprava). Kromě toho musejí být splněna následující kritéria:

 • optimální stupeň naplnění balicího prostředku
 • standardní rozměry odpovídající rozměrům podle evropských norem
 • stohovatelnost
 • tvoření racionálních jednotek nákladu
 • bezproblémové vyložení přepravních vozidel pomocí pozemních vozíků
 • jeden druh zboží v balení, balení s více druhy zboží jsou nepřípustná.
 • optimální uspořádání kontejnerů a obalů
 • dodržení obalových jednotek, sjednaných s TORWEGGE
 • dřevěné europalety 1 200 x 800 x 150 mm (maximální výška 970 mm)
 • gitterboxy 1240 x 840 x 970 mm, hmotnost 85 kg

 

Jednorázové obaly

-        jednorázové krabice

-        jednorázové palety max. 1 200 x 800 x 150 mm (maximální výška 970 mm), pro optimální využití prostoru námořního kontejneru 20‘: 1 130 x 800 x 733, popř. 1 100 mm

-        jednorázové balicí prostředky

 

Materiály na vycpání musí splnit následující požadavky:

-        lepenka, papír, polyetylenové sáčky, plástve, vložky, hedvábný papír apod.

-        použití polystyrénu je nepřípustné.

 

Obal se řídí zásadou neutrálního balení bez označení výrobce.

TORWEGGE upřednostňuje vícerázové přepravní nosiče před jednorázovými obaly.

 

4. Recyklace obalů a zamezení odpadu

V odpadovém hospodářství musí být zohledněny cíle stanovené právními předpisy o životním prostředí.

Zamezení obalovému odpadu:

 • Obalový odpad je nutno snížit na nezbytně nutnou míru.

Snížení obalového odpadu:

 • Volba vícerázových a jednorázových obalů musí probíhat podle ekologických a ekonomických kritérií.

 

5. Hmotnost

Maximální hmotnost jednoho kontejneru činí 15 kg.

Maximální hmotnost jednoho gitterboxu činí 1 000 kg.

Maximální hmotnost jedné palety činí 950 kg.

Maximální hmotnost svazku profilů, plechů, trubek a tyčové oceli činí 2 500 kg.

 

6. Označení

Každý přepravní nosič musí být označen pomocí doprovodného listu ke zboží:

 • č. položky TORWEGGE
 • označení TORWEGGE
 • č. objednávky a č. pozice TORWEGGE
 • počet kusů

Doprovodný list ke zboží je upevněn na přední straně nákladu.

Při dodání několika balení se musí provést očíslování jednotlivých balíků, jejichž obsah je uveden také v přepravních dokladech.

 

7. Přepravní doklady

Veškeré přepravní doklady (nákladní listy, doklady o přejímce, dodací listy, certifikáty kvality, zkušební zprávy) je nutno zabezpečit a chránit před poškozením a znečištěním.

 

8. Časy příjmu zboží

Bielefeld

 

Pondělí – čtvrtek:

7:00 – 9:30 hodin

9:45 – 12:30 hodin

13:00 – 15:30 hodin

 

Pátek

7:00 – 9:30 hodin

9:45 – 12:30 hodin

Glauchau

 

Pondělí – čtvrtek:

7:30 – 9:30 hodin

9:45 – 12:30 hodin

13:00 – 16:00 hodin

 

Pátek

7:30 – 9:30 hodin

9:45 – 13:00 hodin

 

9. Ujednání ohledně odchylek

Pokud se konkrétní požadavky na obal liší od těchto pokynů pro dodání a balení, je nutné odpovídající písemné potvrzení od TORWEGGE. Odchylky od těchto závazných pokynů pro dodání a balení musí mít písemné svolení k výjimce.

 

Stav březen 2019